#

OKULUMUZDA REHBERLİK HİZMETLERİNİN AMACI

 

Eğitim ortamlarında bilgi edinmek, bilgiyi işlemek ve başarı elde etmek öğrenciler için ne kadar önemli ise duygu, düşünce ve davranış eğitimi de o denli önemlidir. Bu noktadan hareketle hizmetlerimizi yapılandırırken öğrencilerimizin gelişim süreci içinde karşılaştıkları güçlükleri problem haline dönüşmeden çözmelerine yardımcı olmak, bir yandan bilgiyi işlerken, diğer yandan kendini tanıyan, iletişim becerileri güçlü, çevresine duyarlı, huzurlu, sağlıklı ve karakterli bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak amacını temel almaktayız.


Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi olarak ilkelerimiz:

 • • Bireye ve onun kendine ilişkin konularda karar verme hakkına saygı esastır.
 • • Rehberlik hizmetleri, eğitimin ayrılmaz ve tamamlayıcı bir parçasını oluşturur.
 • • Etkili bir rehberlik hizmeti bireysel farkları dikkate alan eğitim sisteminde gerçekleşebilir.
 • • Rehberlik hizmeti tüm bireylere yöneliktir.
 • • Rehberliğin amacı, bireylerin bir bütün olarak gelişmesine yardımcı olmaktır.
 • • Rehberlik hizmetinde süreklilik esastır.
 • • Rehberlik hizmetleri bireye ve onun geleceğine yöneliktir.
 • • Bireyin zayıf yönlerinden çok güçlü yönleri üzerinde durur.
 • • Rehberlik hizmetlerinde gönüllülük esastır.
 • • Rehberlik hizmetleri okulda öğrenci ile ilişkili tüm kişilerin işbirliği ile gerçekleşir.
 • • Rehberlik programı, öğrencilerin gereksinimlerini ve olanaklarını göz önüne alınarak hazırlanır.
 • • Birim olarak okul yönetimi, veli ve öğretmenlerle iş birliği içinde koşulsuz kabul, gizlilik ve eşitlik ilkelerine bağlı olarak çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

1- Öğrenciye Yönelik Faaliyetler:

• Öğrenci Tanıma Çalışmaları:
Öğrencilerin okula, çevresine oryantasyon ve uyumu için bireysel görüşmeler, test ve envanterler uygulanır. Ayrıca öğrencinin güçlü alanlarını keşfetmesi ve bu alanları geliştirmesi için çalışmalar yürütülür.

 

• Bireysel Görüşmeler:
Öğrencilerin eğitsel-sosyal ve ruhsal gelişim alanlarında yaşadıkları sorunların fark edilmesinde ve çözümünde kullanılan, öğrencileri tanımaya ve kendilerine tanıtmaya yönelik çalışmaların planlandığı ve uygulandığı, gerekli görüldüğünde çeşitli test, envanter ve ölçeklerin yapıldığı görüşmelerdir.

 

• Sınıf İçi Rehberlik Çalışmaları:
Sınıf rehber öğretmenlerimiz ve rehber öğretmen belirlenmiş planlamalara göre sınıf içi rehberlik çalışmalarını yaparlar.

 

• Oryantasyon Grup Rehberliği Çalışmaları:
Okula, çevreye ve yeni katıldığı gruba uyumu için yapılan çalışmalardır. Bu çalışmalar ile birlikte öğrencinin okula, çevresine, arkadaşlarına uyumu hedeflenir.

 

• Dikkat çalışmaları
Öğrencilerimizin dikkat ve konsantrasyon eksiliğinde yaş dönemine göre yapılan dikkat oyunları ve dikkat test çalışmaları rehber öğretmen tarafından yapılmakta ve veliler bu konuda bilgilendirilmektedir.

 

• Çocuk Objektif ve Projektif Testler
İhtiyaç duyulan öğrencilere çocuk objektif ve projektif testler rehber öğretmenimiz tarafından uygulanmakta ve bu durum sınıf öğretmeni ve veli ile paylaşılmaktadır. Çocuk Objektif testler; Gessel testi, Peabody resim kelime eşleştirme testi, Frostig gelişimsel görsel algı testi, Benton Görsel algı testi, Ankara Gelişim Envanteri, Metropolitan Okul Olgunluğu Çocuk Projektif Testler; C.A.T, Beier Cümle Tamamlama, LouisaDuss Psikanalitik Hikayeler, Bir İnsan Çiz Testleri

 

• Sınav Kaygısı Grup Rehberliği Çalışmaları:
Sınav kaygısı öğrenilen bilginin sınav sırasında etkili bir biçimde kullanılmasına engel olan ve başarının düşmesine yol açan yoğun kaygı durumudur. Bazı öğrenciler yaklaşan sınavdaki başarı düzeyini genelleyerek, bunu kişiliğinin başarı ya da başarısızlığı olarak değerlendirebilir. Bu durum değerlendirilme korkusuna ve sınavın sürecinden çok sınavın sonucuna odaklanmaya neden olur. Sınav Kaygısı Çalışmaları bu kaygıyı yaşayan öğrenciler ile yapılan çalışmalardır.

 

• Öfke Kontrolü Grup Rehberliği Çalışmaları:
Öfke; sevgi, üzüntü, korku, mutluluk, merhamet gibi en temel duygularımızdan biridir. Genel olarak insanın bilinçli yaşamadığı, kontrol etmekte zorlandığı bu duygu ile nasıl başa çıkılacağı, yaşandığı anda verilen kararlarla şekillenir. Öfke duygusu ve bu duyguyu yönetmekte zorlanan bireyler ile yapılan çalışmalardır. Test, Teknik ve Envanterler Kendini Değerlendirme Envanteri: Öğrencilerin yetenek, ilgi ve değerleri bakımından kendilerini algılama biçimlerini tanımaya ve bu yolla mesleki eğitim alanı tercihine yardımcı olmak amacıyla uygulanır.

 

• Öğrenme Stilleri Testi:
Öğrenme stilleri her bir öğrencinin yeni ve zor bilgiyi öğrenmeye hazırlanırken, öğrenirken ve hatırlarken farklı ve kendilerine özgü yollar kullanmasıdır. Öğrencinin kendi öğrenme stilini keşfederek bu doğrultuda bilinçlenmesi amacıyla uygulanır.

 

• Mesleki İlgi Envanteri:
Ölçek, katılımcının yetenek ve ilgilerine göre seçeceği mesleğin hangi alandan olabileceğini görmek için kullanılır.

 

• Rehberlik İhtiyaçları Belirleme Anketi:
Katılımcının rehberlik ihtiyaçlarını belirlemek ve bu ihtiyaçlara yönelik planlamalar yapmak amacıyla kullanılır. Bu envanterlerin dışında ihtiyaç duyulan konularla ilgili test,anket ve envanter uygulaması yapılır ve değerlendirilir.

 

• Okul Dışı Etkinlikler:
Öğrencileri sosyal becerilerini geliştirmek için sınıf kahvaltıları, sosyal faaliyetler, vb. alanlarda okul dışı etkinlikler planlanır.

 

• Kariyer Danışmanlığı:
Öğrencilerin eğitimi boyunca hedefledikleri mesleği ve öğrencinin ilgi ve yeteneklerini keşfetmesi amacıyla çalışmalar yürütülür.

 

• Seminerler, Sunumlar ve Envanterler:

 • - Liseye Giriş Sınav Sistemi bilgilendirme
 • - Sınav Kaygısı ve Baş etme Yöntemleri
 • - Ergenlik Dönemi,
 • - Verimli Ders Çalışma Teknikleri,
 • - İnternet Dost Musun- Düşman Mı,?
 • - Akran Zorbalığı,
 • - Test Çözme Teknikleri
 • - Mahremiyet Eğitimi,
 • - Öfke İle Baş etme yolları,
 • - Hedef Belirleme ve ulaşma,
 • - Temizlik ve Hijyen,

 

2- Veliye Yönelik Faaliyetler

• Rehberlik ve Yönlendirme Hizmetleri Grup Görüşmeleri:
Veli, Öğrenci, Rehber Öğretmen, Sınıf öğretmenleri Grup Görüşmeleri: Bu küçük grup görüşmesinde öğrenci ve bütün destek alınan paydaşlar bir araya gelerek çözüm odaklı yaklaşım ile görüşme gerçekleşir.

 

• Bireysel Görüşmeler:
Planlı ve ihtiyaca yönelik olmak üzere veliler ile görüşmeler gerçekleştirir.

 

• Seminerler / Sunumlar / Bültenler / Videolar:
Akademik Konular Davranış Sunumları ,
Ergenlik Dönemi,
Sınav Sistemi ,
Okula ve Çevreye Uyum ,
Ebeveyn Tutumları ,
Öfke Yönetimi

 

3- Öğretmene Yönelik Faaliyetler:

• Rehberlik ve Yönlendirme Hizmetleri • Bireysel Görüşmeler
• Seminer ve Sunum
• Akademik Konularla ilgili Hizmetiçi Eğitimler